Elen Weinkratz (R.I.P) and Shlomy Ashkenazi talking